Projektové požiadavky

Pole neorané

S rastúcou komplexitou globálneho prostredia vzrastá tiež tlak na organizácie, aby dodali potrebné výsledky v stanovenom čase a rozpočte. Pokiaľ ide o projekty, dobre stanovené ciele a požiadavky rozhodujú štatisticky o úspešnom dodaní výsledkov zhruba v 80% prípadov.  Aj nová Pulse of the Profession 2014 od PMI poukazuje na to, že nepresné požiadavky sú druhá najčastejšia príčina zlyhania v projektoch, kedy sú uvádzané ako dôvod neúspechu v 37% prípadoch. Best Industry Outcome za rok 2012 zasa poukazuje na to, že aj keď 10 až 50% organizácií má proces na riadenie požiadaviek, ak sa nezadefinuje správne rozsah projektu a požiadavky sa nedostatočne analyzujú, projekt zvyčajne zlyhá a že nízka vyspelosť týchto procesov negatívne ovplyvňuje konkurencieschopnosť organizácie. Takéto organizácie podľa Business Analysis Benchmark od IAG Consulting z roku 2009 častejšie prekračujú dohodnutý časový rámec i rozpočet. Podľa Strategies for Project Recovery od PM Solutions z roku 2011 sú problémy ohľadom zvládnutia požiadaviek zasa najčastejšou príčinou ťažkostí v projektoch.

Dôvodov teda viac než dosť, aby PMI obrátila svoju pozornosť na problematiku riadenia projektových požiadaviek a zahrnula riadenie požiadaviek ako kľúčovú kompetenciou do svojho programu, lebo tu nejde o separátny proces ale v podstate o rozšírenie poľa pôsobnosti projektového manažéra - schopnosť riadiť zmienený process je kľúčovou zručnosťou, ktorá dopĺňa odborné vedomosti a napomáha celkovému úspechu. Prvým konkrétnym výsledkom tohto zámeru je zriadenie Requirements Management Knowledge Center of Excellence a PMI bude udeľovať i novú certifikáciu PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA).  Integráciou procesov a nástrojov manažmentu požiadaviek do projektového riadenia sa očakáva, že projektový manažér zlepší výhliadky svojej organizácie ohľadom:

 

  • Zavednia potrebných procesov
  • Dosiahnutia stanovených projektových výsledkov
  • Prekročenia očakávaní dotknutých strán
  • Zlepšenia dosahovania hmatateľných obchodných úspechov

Preto okrem certifikácie a center of excellence dá PMI svojim členom k dispozícii ďalšie zdroje ako nástroje, šablóny, kurzy a podporí výskum v danej problematike. Okrem toho plánuje uverejniť v roku 2014 Business Analysis in Organizations: A Practical Guide, ktorý bude priamo napojený na PMBOK a pripravuje aj Practice Standard in Requirements Management.

Business Analýza

Business analýza predstavuje praktiky realizácie zmien v organizácii na základe definície potrieb a doporučených riešení, ktoré dodá hodnotu dotknutám stranám. Pomáhá organizacii porozumieť zmenovým potrebám ako aj dôvodom pre zmenu, navrhnúť potenciálne riešenie a popísať, ako takéto riešenia naplnia očakývaný prínos. Vďaka dôrazu na riadenie požiadaviek sa business analýza stala kritickou zručnosťou projektového manažmentu. Nekvalitný zber a definícia požiadaviek je podľa vyskumov PMI druhou najčastejšou príčinou zlyhania projektov. PMI preto začala ponúkať certifikáciu v danej oblasti - Profesional Business Analyst (PMI-PBA), ktorá môže posunúť vašu karéeru novým zaujímavým smerom, nakoľko potreba nalytikov neustále rastie.   

 

Viac