Komplexnosť - kľúčová výzva projektového manažéra - Až 70% projektov končí neúspechom

Napriek tomu, že objem poznatkov a skúseností ohľadom projektového riadenia stúpa, úspešnosť projektov klesá - podľa PMI výskumov klesla úspešsnoť projektov vo svetovom meradle temer o desať percent. Business, inštitúcie, komunity, celé štáty a aj ich spoločenstvá narážajú v súčasnosti na limity svojich obvyklých štandardných procesov, lebo ekonomická klíma zvyšuje tlak, aby organizácie dodali zákazníkom hodnotu v podobe kvalitných riešení potrieb rýchlejšie a lacnejšie. Za tento fenomén sú zodpovedné nielen vyšší rytmus trhových zmien a následná redukcia produkčných cyklov (napr. pokles času na kopírovanie produkt z 369 na 266 dní), expanzia technických možností a rozšírená modalita, ktorá destabilizovala organizačnú hierarchickú štruktúru a zvýšila význam dočasných štruktúr, predovšetkým programov a projektov, ale predovšetkým rastúca celková dynamika a komplexnosť prostredia, v ktorom firmy operujú. A hoci sú megaprojekty zväčša neúspešné, súsavne ich pribúda. svete čoraz kratších životných cyklov výrobkov, krutej konkurencie a s prevládajúcou orientáciou na zákazníka sa dostáva stará, etablovaná podniková hierarchia čoraz viac do tlaku. Preto existujú už mnohé podniky, ktoré projektové tímy nenasadzujú len popri bežnej líniovej organizácii, ale organizujú všetky procesy formou projektového manažmentu.

Sociálna komplexnosť projektov je jednou stranou mince. K tomu sa ešte pridáva jedinečnosť zadanej úlohy, ktorá si vyžaduje stále novú organizáciu už existujúceho know-how. Dynamika priebehu projektu nezriedka vedie k tomu, že počiatočný "bežný projektík" zmutuje na priekopnícku prácu viezdneho rádu, ktorá má nepredvídaný dopad na celú firmu i obchodné prostredie. Rozličnosť projektov má na svedomí, že neexistuje žiadna "zlatá stredná cesta" projektového manažmentu. Či však už je projekt veľký alebo malý, prehľadný alebo inovatívny, brizantný, komplexný alebo len komplikovaný, jeho úspech závisí od mnohých faktorov. Pre neúspech projektu naopak stačí zanedbanie jedného jediného z nich. jedným z podstatných je aj komplexnosť projektu a prostedia, v ktorom operuje.

Komplexnosť vyvoláva celý rad faktorov ako napr. nejasné a meniace sa požiadavky, cválajúci rozsah, tím zložený z viacerých medzinárodných subtímov, či vysoký stupeň neistoty. Podľa PMI výskumov jestvujú tri principiálne oblasti, na ktoré sa treba pri riešení komplexnosti zamerať:

  • Aktívni vlastníci projektu
  • Budovanie líderských schopností
  • Komunikácia