Are you the next generation project manager?

Projektový manažér je vo svojej podstate gamblér. Jeho poslaním nie je vyriešiť všetky problémy projektu ale zvýšiť šancu na úspech.

Manažment projektového talentu

Rastúca komplexnosť a dynamika nútia organizácie riešiť ich. Projekty a programy sú jadrom strategických iniciatív akejkoľvek organizácie – sú prostriedkom na to, ako nastane zmena. Projekty je potrebné nielen manažovať ale aj viesť (orientácia a udávanie smeru, schopnosť pohnúť vecami), preto organizácie potrebujú ľudí, ktorí vedia operovať v nejasných podmienkach a dokážu viesť a implementovať zmeny. Mať talent na vykonávanie týchto pre budúcnosť organizácie kľúčových iniciatív dáva organizáciám konkurenčnú výhodu pre navigáciu skrz strategickú zmenu. Práve dokonalosť v riadení talentu je prvým predpokladom na vybudovanie uvedenej organizačnej schopnosti. Miera plnenia strategických iniciatív sa teda opiera o formalizáciu postupov riadenia a budovania projektového talentu. (Viac)

 

Hierarchia projektových pozícií v organizácii

Projektové pozície sa netýkajú len role projektového manažéra. Na zabezpečenie úspešnosti projektu sa podieľa celý rad ďalších rolý, ktoré súvisia s projektami a projektovým riadením. Jednotlivé profily pozícií možno deliť jednak podľa stupňa vyspelosti a jednak oblasti, na ktoré sa zameriava.

Projektový manažér

Projektový manažér reprezentuje projekt smerom do tímu I smerom do organizácie. Dobrý projektový manažér na úrovni experta by mal vykazovať osobnostné črty manažéra, mal by mať hlboké znalosti v oblasti projektového riadenia, byť dobrým komunikátorom a mať líderské schopnosti.

Typické zodpovednosti:

· Líderstvo a komunikácia v projekte (komunikácia s vrcholovým manažmentom, sponzorom a inými stakeholderami, riadenie vzťahu so zákazníkom, jazykové a kultúrno znalosti)

· Projektový marketing

· Usmerňovanie odbornej diskusie tak, aby viedla k naplneniu projektových cieľov

· Výber vhodnej metodiky podľa typu a complexity projektu

· Riadenie projektových procesov a zdrojov smerom k definovaným cieľom

· optimalizácia procesov a využitia zdrojov

· Vyhodnocovanie stavu projektu a riadenie zmenové konania a podávanie návrhov na zlepšenie

· Zbieranie a zaznámenávanie získaných skúseností

· Riadenie rizika, eskalačný a krízový manažment (potenciálny diskontuita)

· Riadenie kvality výstupov a procesov

· Zabezpečenie výkazov a ostatnej projektovej dokumentácie

· Podpora finančného controllingu a auditu

Osobnostné predpoklady

· dobré organizačné a analytické zručnosti, orientácia na procesy

· dobrý plánovač zameraný na výsledky

· pri vzniku problémov a odchýlok sa zameriava vždy na riešenie problému

· orientácia na zákazníka (dokáže sa rýchlo adaptovať na zmenu potrieb)

· asertívna a motivovaná osobnosť – vie presvedčiť, prekonávať odpor a problémy, zvláda ťažkosti

· pružné myslenie, ochota viesť ľudí a prebrať zodpovednosť a robiť kompromisné rozhodnutia pod stresom

· dobré komunikačné a moderačné zručnosti

· lojality voči organizácii a projektu

· schopnosť integrovať rôzne pohľady a zvládať kultúrno diverzitu

Úrovne vyspelosti projektového manažéra

Úroveň 1

· Má skúsenosti z niekoľkých projektov

· Základné znalosti procesov, metód a nástrojov riadenia projektov

· Schopnosť aplikovať zvolené projektové postupy

· Vie pracovať v organizácii a podporiť jej strategické ciele, prípadne ciele programu a projektového portfólio

· Dokáže koordinovať a operatívne riadiť tím

· Dokáže zbierať a analyzovať zákaznícke požiadavky, navrhnúť výstupy projektu a spolupracovať s account manažmentom/predajcami ohľadom rozsahu projektu

· Dokáže naplánovať a uriadiť základné parameter projektu (čas, zdroje, kvalitu a dodávky)

Úroveň 2

Úroveň 1 plus

· Má solídne znalosti z oblasti z projektového riadenia

· Zvláda projekty strednej zložitosti (napr. vzťah s jedným až dvoma dodávateľmi)

· Spolupracuje na výstupoch a procesoch s PMO

· Koordinuje prácu expertov a odhady pri zostavovaní kalkulácií

· Vyhodnocuje stav projektu oproti benchmarku a dokáže navrhnúť optimalizácie

· Dokáže ponúknuť alternatívne riešenia

· Zvláda prácu na viacerých projektoch resp. má skúsenosť z práce v programe

Úroveň 3

Úroveň 2 plus

· Vynikajúce znalosti v oblasti projektového riadenia

· Vie zvládať zložité a komplexné projekty v každej situácií

· Má aspoň 5 rokov skúseností s projektovým riadením v pozícii PM

· Výborné znalosti z oblasti business procesov a technológií

· Dokáže riadiť tím podriadených projektových manažérov resp. dodávateľov

· Coachuje menej skúsených projektových kolegov

· Úzko spolupracuje s PMO na procesoch auditu, mentoring, krízových situácii, optimalizácií, vzdelávania a pod.

· Preberá zodpovednosť za časť permanentnej organizácie

· Má projektovú certifikáciu a aplikuje koncepty projektového marketingu

Úroveň 4

Úroveň 3 plus

· Zvláda projekty a programy s vysokým stupňom komplexity prípadne riadi projektové portfólio

· Má aspoň desaťročné skúsenosti s projektovým riadením

· Je expertom v oblasti projektové riadenia, vedie školenia, prednáša alebo prispieva do odbornej literatúry

· Je vzorom pre ostatných projektových manažérov v organizácii

· Vykazuje vysoký stupeň chápania organizačných cieľov a spolupracuje s vrcholovým manažmentom pri ich napĺňaní

· Podporuje aktívne orientáciu organizácie na projekty

· Vysoká orientácia na sociálne aspekty riadenia, je vizionár a líder