Silný manažérsky základ tvorí fundament našej profesie a tvorí základ úspechu v praxi. 

PMBOK Guide - 6. vydanie

Príručka vedenia projektov (PMBOK® Guide) - šieste vydanie - je najnovšou verziou tohto vedúceho globálneho zdroja vedomostí a praktík pre projektových manažérov. PMBOK® pripravujú odborníci z praxe a experti za jednotlivé oblasti. Následne ju ešte pred jej publikovaním posudzuje a schvaľuje komunita riadenia projektov, aby sa ubezpečila, že vždy odráža aktuálny stav profesie.V reakcii na prieskum trhu a zákaznícke vstupy budú v aktuálnej verzii zahrnuté aj informácie o agilnom projektovom riadení.

By Project Managers, For Project Managers

Príručka PMBOK® - šieste vydanie (v angličtine) bude k dispozícii v tlačených a digitálnych formátoch 6. septembra. Preklady v ďalších 11 jazykoch budú k dispozícii v októbri. Členovia PMI si môžu stiahnuť 6. septembra digitálne kópie anglického jazyka a všetky už preložené verzie.

Čo je štandard?

Štandard je dokument vytvorený na podklade konsenzu a schválený príslušnou certifikačnou autoritou, ktorý poskytuje pravidlá, postupy a charakteristiky pre jednotlivé bežné a opakované aktivity a ich výsledky, ktoré sú zamerané na optimalizáciu poriadku a systematizáciu v danom kontexte. Proces schvaľovania vychádza z konceptu plošnej dohody, otvorenosti, riadneho skúmania a zhodnotenia a rovnováhy, čím poskytuje konkrétny návod na špecifické situácie vyskytujúce sa na poli riadenia projektov, programov a portfólií. PMI štandardy sú zatriedené do troch skupín: základné, praktické a rámcové a rozšírené a uchovávajú sa v knižnici štandardov. Naše štandardy sa pripravujú a schvaľujú konsenzuálnym procesom, ktorý garantuje participáciu všetkých zúčastnených strán, a sú akreditované Americkým národným inštitútom pre štandardy (ANSI), pričom naše schvaľovacie procesu sú v súlade s procedúrami ANSI.

Globálne projektové štandardy PMI sú základom našej profesie a preto sa snažíme, aby boli naše vedomosti a metodika vždy aktuálne. Navštívte knižnicu našich globálnych štandardov a zoznámte sa so súčasnými projektovými štandardmi i s možnosťami, ako osobne môžete prispieť. Globálne PMI štandardy poskytujú návod, pravidlá a charakteristiky projektového riadenia. Tieto štandardy sú široko akceptované a pri ich systematickom používaní pomôžu vám i vášmu tímu a organizácii dosiahnuť vysokú profesionálnu úroveň v oblasti riadenia projektov.

Viac nájdete v našej knižnici globálnych štandartov.

Čo ponúka PMI?

Globálne štandardy PMI poskytujú základ vedomostí, ktorý je potrebný na to, aby organizácia dosiahla projektový úspech. Štandardy pomáhajú etablovať výkonný projektový manažment pomocou všeobecne uznávaných a dôsledne praktizovaných procesov, ktoré sa tešia čoraz väčšej celosvetovej popularite.

Knižnica PMI štandardov obsahuje:

 • Základné štandardy (PMBOK, PPF, PGM, OPM3) plus jazykové mutácie
 • Štandardy pre postupy a rámce (Risk management, value management, earned value management, configuration, WBS, estimating, competency development)
 • Doplnky pre jednotlivé odvetvia (softwarové projekty, výstavba, verejný sektor)
 • Praktickí sprievodcovia (implementácia organizačného projektového manažmentu, manažment zmeny, navigácia v komplexnom prostredí)
 • Slovník pojmov - PMI lexicon
 • Šablóny pre projektovú dokumentáciu – Book of Forms (viac než 60 dokumentov)
 • FAQ

Ako vzniká štandard

Proces štandardizácie pozostáva zo šiestich krokov:

 1. Na prípravu konkrétneho štandardu sa menuje výbor, ktorý pozostáva z predsedu, podpredsedu a dobrovoľníkov. Výbor dostane k dispozícii aj zástupcu PMI.
 2. Výbor sa stretáva po dobu niekoľkých mesiacov kedy sa pripraví draft, ktorý sa postupne vylepšuje.
 3. Permanentná skupina poradcov (MAG) a skupina tematických expertov reviduje jednotlivé verzie a vracia ich na dopracovanie.
 4. Schválená revidovaná verzia sa publikuje na verejné pripomienovanie, ktoré výbor zváži a prípadne zapracuje.
 5. Konečný návrh štandardu sa zašle na schválenie akceptačnému orgánu PMI, čo je skupina nezávislých dobrovoľníkov zodpovedných za validáciu prípravného a schvaľovacieho procesu každého štandardu.
 6. Na základe odporúčania manažéra PMI pre štandardy schvália prezident a CEO PMI nový štandard.

Pripravované štandardy

PMBOK - Sixth Edition

PMI už sprístupnilo šieste vydanie svojho najznámejšieho štandardu – Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) verejnosti za účelom jeho zhodnotenie a doplnenia. Je to príležitosť pre každého podeliť sa o vedomosti a posunúť tento kľúčový zdroj poznatkov o projektovom riadení do nových dimenzií. PMI aktualizuje tento štandard každých päť rokov a vďaka prispeniu širokej odbornej verejnosti štandard odráža aktuálne best practices väčšiny projektov.  Šieste vydanie bude obsahovať tieto významné zmeny:

 • Informácie o agilných a iných postupoch v meniacom sa prostredí budú zahrnuté v každej oblasti poznatkov (sekcia 4-13)
 • Prílohu k štandardu projektového riadenia obsahujúcu agilné a iné iteratívne techniky
 • Novú kapitolu o roly projektového manažéra vo vzťahu k projektovému trojuholníku

Koncept je prístupný každému, kto sa zaujíma o globálne štandardy PMI a to bez ohľadu na platné certifikáty či členstvo v PMI. Ak nie ste ešte zaregistrovaní, môžete tak urobiť na www.pmi.org – je to rýchle a bezplatné. Konečný PMBOK® Guide, šieste, vydanie bude zverejnený v treťom kvartáli 2017.  V rovnakom období plánuje PMI aktualizovať aj svoje štandardy pre riadenie programov a riadenie portfólia projektov.

PMI v súčasnosti pracuje na príprave nasledujúcich štandardov:

Practice Standard for Requirements Management
Kontakt: .

Project Manager Competency Development Framework - Third Ed.
Kontakt: .

The PMI Lexicon of Project Management Terms
Kontakt: .

PMI lexikón

PMI Lexikon projektových výrazov poskytuje jasné, presná a štandarizované verzie definície najčastejších projektových výrazov. Na Slovensku je je dispozícii aj prvé vydanie prekladu projektových výrazov PMI, ktoré obsahuje popri preklade aj ich definíciu.

PMI lexikón

Projektové profesie expandujú a získavajú celosvetové uznanie. Medzinárodná organizácia štandartov (ISO) vytvorila dva výbory pre vytvorenie štandartov pre projektový manažment PC236 Project Management a TC258 Project, Programme, and Portfolio Management. PMI participuje ako dôležitý hráč v týchto výboroch ako i v ďalších medzinárodných aktivitách ohľadom štandartov.Odporúčame všetkým projektovým manažérom, aby pozorne sledovali priebeh týchto aktivít.

Viac