Naše aktivity

Veľmi významným poslaním našej kapitoly je organizácia spoločných podujatí pre členov PMI Slovakia a to bez ohľadu na to, či ide o odborné alebo neformálne stretnutia. Projektový manažment nie je len o metodike a teórii, ale predovšetkým o aplikácií poznatkov a skúseností v praxi, preto sú rozširovanie obzoru a výmena skúseností neodmysliteľnou súčasťou osobnostného rozvoja každého projektového manažéra. A preto sa neváhajte zapojiť a využiť výhody členstva. Nemusí ísť pritom len o pasívnú účasť, veľmi radi uvítame záujemcov, ktorí by chceli prednášať na odborné témy poprípade ponúknuť svoje firemné priestory na naše akcie.
V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na .
 

Spoločné podujatia

Jedným z poslaní PMI Slovakia je nadväzovať spoluprácu a vymieňať si skúseností s ostatnými kapitolami, ktoré sú združené V PMI World. Ako súčasť PMI EMEA Region 8 sa prirodzene snažíme spolupracovať najmä s kapitolami, ktoré sú nám zemepisne blízke, avšak naše aktivity sa neobmedzujú len na stredoeurópsky región, preto veľmi radi sporstredkujeme našim členom možnosť zúčastniť sa PMI aktivít kdekoľvek na svete.  Nakoľko sa Slovensko čoraz viacej podieľa na procese globalizácie, je naším zámerom zabezpečiť aj odborných prednášateľov z rôzných kútov sveta, ktorí potom vystúpia na lokálnych podujatiach od záštitou PMI Slovakia. Podrobný rozpis aktuálnych aktivít pod záštitou PMI World môžeš získať na stránke www.pmi.org alebo vo svojom osobnom profile.

 

Ostatné aktivity podujatia

Aktivity PMI Slovakia sa neobmedzujú len na svet PMI.  Našim cieľom je spolupracovať so strategickými partnermi pôsobiacimi na poli projektového riadenia na Slovensku i v stredoeurópskom regióne a poskytnúť výhody takejto spolupráce našim členom, či už ide informovanie o podujatiach, reklamu alebo o cenové výhody. Certifikovaní projektoví manažéri musia na udržanie svojej certifikácie nazbierať predpísaný počet PDU a preto sú odborné podujatia autorizovaných vzdelávacích inštitúcií ideálnym spôsobom ako získať potrebný počet hodín a zároveň nabrať nové vedomosti či získať zaujímavé kontakty.

V prípade záujmu o účasť PMI na Vašej akcii sa neváhajte obrátiť na .

Prehľad podujatí

Tu nájdete informácie o používaní nášho systému na správu podujatí propagovaných PMI SK. Najdôležitejšie rozdiely na prvý pohľad: Registrácia účasti teraz vyžaduje používateľský účet na našej webovej stránke. S novým riadením udalostí by sme chceli, aby bol systém pre vás komfortnejší. To znamená, že ak ste opakovaným účastníkom našich podujatí, proces registrácie by mal byť čo najjednoduchší. Ak vás poznáme, môžeme si automaticky dohľadať vaše údaje. Informácie, ktoré ste zadali pri prihlasovaní, sa automaticky priradia pri nasledujúcom prihlásení. Ak navštívite viac udalostí, registrácia je oveľa jednoduchšia. Ak ste prihlásení, môžete sa pozrieť na ich webovú stránku. Registráciu môžete zrušiť aj tam. Okrem toho by sme vám radi poskytli prehľad o svojich registrovaných registráciách a tiež zjednodušili zrušenie. V budúcnosti plánujeme integrovať aj online platenie spoplatnených podujatí.

Registrácia na podujatia

Užívateľ kliknite na link "Vytvoriť účet" v pravom hornom rohu stránky. Potom zadajte požadované informácie: vaše meno, vašu e-mailovú adresu, používateľské meno a heslo. Po potvrdení je používateľ vytvorený a dostanete správu s potvrdzujúcim odkazom na zadanú e-mailovú adresu. Po sprístupnení tohto odkazu je používateľ povolený a môžete sa prihlásiť. Dvojstupňový proces aktivácie je navrhnutý tak, aby zabránil zneužitiu e-mailovej adresy na registráciu na našej stránke. Poznámka: Registrácia je možná iba vtedy, ak nie je zaregistrovaný žiadny používateľ. Ak je iná osoba zaregistrovaná a chcete sa zaregistrovať, odhláste sa od používateľa kliknutím na položku "Odhlásiť" v pravom hornom rohu stránky.

Odporúčame, aby ste použili rovnakú e-mailovú adresu, na ktorú dostávate naše pozvánky a používate aj pre registráciu v pmi.org, aby ste mohli poskytnúť lepšiu službu. Upozorňujeme, že registračný systém PMI (www.pmi.org) je oddelený od PMI Slovakia, takže neexistuje žiadna funkcia na aktualizáciu údajov medzi týmito dvoma systémami. Príležitostne aktualizujeme naše údaje PMI SK na základe informácií pochádzajúcich z PMI databázy, ale mali by ste dbať na to, aby bol váš kontaktný dátum aktualizovaný v oboch systémoch. Prečo nie je možná spoločná registrácia? PMI kladie veľmi vysoké nároky na bezpečnosť dát. Existujúce mechanizmy na zdieľanie aplikácie vyžadujú určité certifikáty - tieto by boli zložité a nákladné. Napriek tomu v súčasnosti pracujeme na riešení ako v budúcnosti poskytnúť tento typ autentifikácie.

Nahlasovanie na podujatia

Teraz sú na našej webovej stránke dva bloky o udalostiach: Kalendár podujatí, ktorý ukazuje pohľad na kalendár (buď mesačné, týždenné alebo jeden deň), a to ako udalosti naše ako aj našich partnerov. Druhým je prehľadný zoznam vpravo. Podujatia sú rozdelené na dva typy:

Podujatia PMI SK – to sú podujatia organizované PMI Slovakia alebo sesterskými kapitolami (Rakúsko, Česká republika) s ktorými zdieľame webovú technológiu umožňujúcu prihlasovanie cez URL link.

Ostaté podujatia – na tieto podujatia sa cez náš URL link nedí registrovaž, ale registríciu zabezpečuje organizátor podujatia.

Kliknite tu pre udalosť pre podrobnosti. Adresa URL na stránke podrobností vás prevedie k prihláseniu. Položka ponuky Kapitola-Udalosti vás vedie priamo do zoznamu, ku ktorým je možná registrácia. Podrobnosti o udalosti môžete zobraziť kliknutím na názov udalosti. Ak už viete, že sa chcete zúčastniť, môžete kliknúť aj na tlačidlo pre registráciu. V tomto prehľade nájdete počet voľných miest na akciu, rovnako ako informácie o tom, koľko ľudí sa už zaregistrovali. Týmto spôsobom môžete vždy získať prehľad o stave registrácie udalosti. Registrácia je možná iba raz za používateľa. Ak ste už zaregistrovaný / -á alebo ste potvrdili zrušenie, dostanete upozornenie, že ste už boli zaregistrovaní na udalosť. Ak bola vaša registrácia spracovaná, dostanete potvrdzovací e-mail na adresu, ktorú ste zadali v potvrdení o registrácii.

Poznámka: Aj keď PMI SK zdieľa webový systém s viacerými sesterskými kapitolami, pre registráciu na ich podujatia je potrebnú vytvoriť si samostatného používateľa na ich webovej stránke. Inak povedané použitie loginu z www.pmi.sk nie je (zatiaľ) možné.

Spoplatňovanie

Niektoré z našich podujatí podliehajú poplatkom. Podujatia PMI SK sú pre členov PMI Slovakia v zásade zadarmo, podujatia sesterských kapitol sa spoplatňujú v rámci reciprocity a na ostatné podujatia zvykne PMI SK poskytovať svojim členom zľavu. V závislosti od typu udalosti sú možné rôzne spôsoby platby.

Nečlenovia PMI SK platia za účasť na našich podujatiach buď bankovým prevodom na účet SK69 5200 0000 0000 1347 1629 alebo na mieste v deň podujatia.

Systém platenia pomocou webovej stránky plánujeme zaviesť v budúcnosti.

Prehľad vašich podujatí

Položka ponuky Aktivity – My Event Management vedie k prehľadu všetkých udalostí, ku ktorým sú zaregistrované.

Ak ste prihlásený / -á, môžete si prezrieť svoje udalosti, aby ste videli vašu registráciu:  Môžete napríklad skopírovať udalosť do svojho kalendára. Tu môžete pristupovať aj k záznamu, ktoré slúži ako potvrdenie o registrácii. V prípade potreby môžete aj požiadať o zrušenie registrácie.

Právne informácie

Vaše osobné a kontaktné údaje sú v zmysel pravidiel PMI a našich stanov veľmi prísne strážené a PMI Slovakia ich za žiadnych okolností neposkytne tretím stranám ani ich nebude používať na komerčné účely. PMI Slovakia ako prevádzkovateľ v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má právo nakladať s vašimi údajmi ak spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej činnosti občianskeho  združenia a toto spracúvanie sa týka iba ich členov alebo tých fyzických osôb, ktoré sú s nimi vzhľadom na ich ciele v pravidelnom styku, osobné údaje slúžia výlučne pre ich vnútornú potrebu a nebudú poskytnuté tretej strane bez písomného alebo inak hodnoverne preukázateľného súhlasu dotknutej osoby. Z pohľadu PMI Slovakia ide najmä o tieto činnosti:
  • Zasielanie pozvánok na podujatia PMI Slovakia
  • Informovanie o činnosti združenia prostredníctvom webu a newslettru, prípadne sociálnych médií vrátane možnosti vyhotovenia fotografií prednášajúcich, zúčastnených, zvolených a pod.  
  • Zasielanie ponúk na organizované podujatia alebo iných ponúk partnerských organizácií, ktoré súvisia s projektovým riadením a prácou projektového manažéra, pričom sa jedná o preverených partnerov a ponuky nie sú výlučne komerčného charakteru, ale dá sa u nich predpokladať, že majú vzhľadom na vzťah k projektovému riadeniu pre oslovených aj pridanú hodnotu v zmysle cieľov nášho združenia.
V prípade, že máte podozrenie, že došlo k zneužitiu vašich údajov ale si neželáte, aby sme vás viacej kontaktovali, oznámte nám, prosím, túto skutočnosť na