Založenie PMI Slovakia

Po náročnej dvojročnej príprave bola PMI Chapter Slovakia 29. februára 2012 oficiálne uznaná a zaregistrovaná ústredím Project Management Institute. Slovenská kapitola sa stala plnohodnotným členom a smie tak poskytovať neobmedzene prístup k vedomostnej databáze, zdrojom a sieťam tejto najväčšej svetovej projektovej asociácie, ktorá je aktívna v 185 krajinách sveta. Celosvetová propagácia projektového manažmentu je podporovaná nielen globálnymi štandardmi ale aj odborným výskumom a jedinečnými príležitosťami na profesionálny rast. Vďaka PMI Slovakia môžu aj slovenskí projektoví manažéri získať priamy prístup k exkluzívnym benefitom, ktoré im pomôžu v odbornom a kariérnom raste, nakoľko PMI vie rovnako podporiť začínajúcich projektových manažérov, ktorí sa potrebujú zorientovať, ako aj ostrieľaných expertov hľadajúcich nové podnety na rozvoj svojich osobnostných a líderských schopností.

Stanovy PMI Slovakia

PMI Slovakia je neziskové občianske združenie venujúce sa projektovému manažmentu, ktoré sa pri svojej činnosti riadi Zákonom 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Popri právnych predpisoch Slovenskej republiky je viazané stanovami ako aj etickým kódexom Project Management Institute. Platné stanovy PMI Slovakia možete nájsť tu.

Výsledky Valného zhromaždenia 2018

Na základe stanov našej organizácie sa dňa 26. apríla 2018 uskutočnilo v Soitrone, Plynárenská 5, Bratislava, riadne valné zhromaždenie členov PMI Slovakia Chapter. Súčasťou programu bola hodnotiaca správa za rok 2017  a voľby členov predstavenstva.

Výsledky volieb:

  • Prezident PMI Slovakia: Daniel Podolský
  • Viceprezident pre pre profesionálny rozvoj:  Pavol Bandura
  • Viceprezident pre financie:  Viktoria Sokur
  • Voceprezident pre podujatia: Geovanna Ortiz
  • Viceprezident pre služby členom: Peter Mikoláš

Predstaventsvo PMI Slovakia

Predstavenstvo vykonáva všetky funkcie združenia okrem tých, ktoré sú  výslovne zakázané stanovami, právnymi predpismi alebo etickým kódexom PMI World. Predstavenstvo môže prijímať a vydávať zásady, postupy a pravidlá potrebné pre činnosť kapitoly, pokiaľ sú v súlade so stanovami PMI Slovakia. Predstavenstvo je ďalej oprávnené konať vo veciach podnikania a financovania združenie. Navonok zastupuje zruženie prezident.

PREZIDENT PMI SK:

  Daniel Podolský, PMP 

Dobrovoľník PRE FINANCIE:

  VIKTORIA SOKUR, PMP

VICEPREZIDENT PRE KOMUNIKÁCIU:

  DANIEL PODOLSKÝ, PMP

VICEPREZIDENT PRE SLUŽBY ČLENOM:

  Peter Mikoláš, PMP

 

VICEPREZIDENT PRE PODUJATIA:

  GeOVANNA ORTIZ, PMP

VICEPREZIDENT PRE EXTERNÉ VZŤAHY:

  Ľubomír Slocík, PMP

VICEPREZIDENTKA PRE PROFESIONÁLNY ROZVOJ:

PAVOL BANDURA

Profily členov predstavenstva

Zasadnutia predstavenstva sa zvolavajú podľa operatívnej potreby a prebiehajú v súlade s rokovacím poriadkom. Z každej schôdze predstavenstva sa vyhotovuje zápis.

Dozorná rada

Dozorná rada dohliada na dodržiavanie stanov a ostatných právne záväzných predpisov. Dohliada na vnúterné operácie, robí finančný audit a vydáva správu o činnosti.  Členovia dozornej rady nesmú zastávať žiadnu inú funkciu.

JOZEF KOSA, PMP

MILOSLAV KUCMEN, PMP

VLADIMÍR DUDLÁK, PMP

Profily členov dozornej rady